VỚT NGƯỜI BIỂN ĐÔNG


Uỷ Ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển (Boat People S.O.S. Committee) phát hành năm 1985

Trình Bày: Nhà Văn Lê Tất Điều

Nhóm thực hiện: - Tiến Sĩ Nguyễn Hữu Xương - Nhà Văn Phan Lạc Tiếp - Nhà Văn Nhật Tiến - Ký Giả Dương Phục - Ký Giả Vũ Thanh Thủy - Ông James Banerian - Ông Huỳnh Văn Hay

cùng sự cộng tác: - Khánh Ly - Ban Thùy Dương -TG Recording Studio - SoundTech Recording Studio