ĐẠI HỌA MẤT NƯỚC

Phimtài liệu về âm mưu xâm lược của kẻ thù phương Bắc là Trung cộng, do Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy thực hiện với sự tiếp tay của rất nhiều chiến sĩ tranh đấu cho tự do ở Việt Nam và trên khắp năm châu.