Chào Cờ Việt Nam
Quốc Ca Việt Nam

Chào cờ Việt Nam, trích Thúy Nga Paris 10 - Giã Biệt Sài Gòn, xuất bản năm 1985
Hợp ca